Dofinansowanie do procedury in vitro 2023

wsparcie wojewódzkie                       wsparcie miejskie

x

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU

WWW.KLINIKA-ARTEMIDA.PL

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejsza polityka prywatności przedstawia postępowanie administratora danych
osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez stronę
internetową www.klinika-artemida.pl, zwaną dalej Serwisem.
2. Polityka prywatności ma charakter informacyjny i nie nakłada na Użytkowników
żadnych obowiązków.
3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia UE
2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/EC (zwanego
dalej „RODO”) zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Centrum Ginekologii,
Endokrynologii i Medycyny Rozrodu Artemida Domitrz i Partnerzy, sp. Partnerska
Lekarzy z siedzibą w Białymstoku przy ul. Włókienniczej 9B/U, wpisana do Rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000311890.
4. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z
usług bądź funkcjonalności Serwisu.
5. Administrator chroni prywatność i przekazywane mu lub zbierane przez niego w inny
sposób dane osobowe z zachowaniem należytej staranności. W tym celu używa
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, a w szczególności zabezpiecza
dane osobowe Użytkowników Serwisu przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, nieuprawnioną modyfikacją oraz przetwarzaniem niezgodnym z
przepisami prawa.
6. Polityka prywatności ma zastosowanie w każdej sytuacji, w której Administrator
przetwarza dane osobowe Użytkowników.
7. Danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest niemalże
każda czynność dokonywana na danych osobowych.
8. Administrator oświadcza, że zbierane przez niego dane osobowe są przetwarzane
zgodnie z prawem oraz nie będą przetwarzane dla celów innych aniżeli określone w
niniejszej polityce prywatności.
9. Administrator przetwarza dane osobowe nie dłużej niż jest to konieczne dla celów
przetwarzania określonych w polityce prywatności.
10. Wszelkie wewnętrzne procedury i zalecenia w oparciu, o które Administrator
przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu są zgodne z przepisami prawa
ochrony danych osobowych, w tym z RODO, wytycznymi polskich i europejskich
organów i organizacji zajmujących się ochroną danych osobowych.
11. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować
poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej:
kolodziejczak@cyberpolex.pl.


§2

CEL I PODSTAWY PRAWNE ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora:

1) w celu umówienia Użytkownika na wizytę do lekarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
RODO – w przypadku umówienia wizyty dane te są przechowywane przez 20 lub 30
lat zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta lub 90 lat zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu
niepłodności; w przypadku braku umówienia wizyty dane są przetwarzane przez
Administratora do chwili cofnięcia zgody lub upływu 1 roku od chwili ich
wprowadzenia do Serwisu przez Użytkownika;
2) w celu umożliwienia Użytkownikowi dostępu do wyników badań online na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
3) umożliwienia Użytkownikowi korzystania ze strony internetowej Administratora oraz
w celu prowadzenia działań marketingowych przez Administratora w na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym prawnie uzasadniony interes Administratora
stanowi marketing bezpośredni usług świadczonych przez Administratora.


§3

PRZEKAZYWANIE DANYCH PODMIOTOM TRZECIM


1. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Użytkowników podmiotom
innym niż wymienione w ustępach poniżej.
2. Na zlecenie Administratora dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane:
1) Biuru Rachunkowemu Wiktoria Białkozowicz, ul. Zdrowa 8A, 15-506 Białystok,
2) Kancelarii Radcy Prawnego Marek Zaremba, ul. Konrada 15, 15-521 Zaścianki
3) iDS Integrated Data Solutions, ul.Chopina 41/2, 20-023 Lublin,
4) ZdrowePodlasie.pl Cezary Mirończuk, ul. Elektryczna 1 lok. 3, 15-080
Białystok.

3. Wyżej wymienione podmioty nie stają się przez to administratorami danych
osobowych Użytkowników Serwisu i nie mogą ich udostępniać. Wymienione
podmioty należy traktować jako odbiorców danych osobowych. Przetwarzają dane
wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu wyznaczonego przez
Administratora oraz mając na względzie zasady zgodności przetwarzania z prawem,
rzetelności, przejrzystości, ograniczenia celu przetwarzania, ograniczenia
przechowywania, integralności i poufności danych osobowych
4. Administrator podejmuje niezbędne działania, by podmioty, z którymi współpracuje
dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
w rozumieniu RODO w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na
zlecenie Administratora.
5. Niektóre dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane przez Administratora
do państw trzecich (przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych) w związku z
korzystaniem z narzędzi opisanych w §5 ust. 8 Polityki.


§4

RAWA UŻYTKOWNIKA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


1. Użytkownik ma prawo do:
 dostępu do własnych danych osobowych oraz bezwarunkowego cofnięcia
zgody na ich przetwarzanie przez Administratora w każdym czasie bez
podania przyczyny, jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest
zgoda podmiotu danych;
 kontroli przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora;

 żądania sprostowania jego danych osobowych lub ich aktualizacji;
 żądania usunięcia jego danych osobowych, jeżeli przestały być niezbędne dla
celów, dla których zostały zebrane, bądź jeżeli cofnął on zgodę na ich
przetwarzanie, a nie zachodzi żadna inna przesłanka przetwarzania danych
osobowych;
 sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych
Klienta z przyczyny mającej swe źródło w konkretnej sytuacji;
 żądania przekazania jego danych osobowych w celu ich wykorzystania przez
podmioty trzecie;
 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w
przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza
przepisy RODO.

2. Dla realizacji uprawnień wymienionych w §3 ust. 1 Użytkownik powinien
skontaktować się z Administratorem poprzez:
a) wysłanie do Administratora określonego żądania drogą mailową na adres
poczty elektronicznej – rejestracja.bialystok@klinika-artemida.pl
b) wysłanie do Administratora określonego żądania na piśmie na adres – ul.
Włókiennicza 9B, 15-464 Białystok.
Nie dotyczy to prawa do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych,
którą można wnieść na adres wskazany na stronie internetowej www.uodo.gov.pl.


§5

PLIKI „COOKIE”


1. Pliki cookie to drobne informacje tekstowe zapisywane w urządzeniu końcowym
Użytkownika, takim jak komputer, smartfon, tablet i inne, przeznaczone do
korzystania ze stron internetowych. Pozwalają na rozpoznanie urządzenia
użytkownika i właściwe wyświetlenie strony internetowej według preferencji
użytkownika. Nie zawierają one wirusów ani złośliwego oprogramowania.
2. Pliki cookie używane przez Administratora są zaszyfrowane w sposób
uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
3. Pliki cookie mogą być kontrolowane przez Użytkownika za pomocą ustawień
używanej przez niego przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące
zmiany ustawień plików cookie Użytkownik może znaleźć zakładkach „pomoc”
przeglądarek internetowych.
4. Niektóre cookie używane przez Administratora są usuwane po zakończeniu sesji
przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookie sesyjne). Inne cookies
są zachowywane urządzeniu końcowym Użytkownika i umożliwiają rozpoznanie jego
przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies). 
5. Przy pierwszej wizycie w Serwisie Użytkownik jest informowany o używaniu plików
cookie oraz wyświetlany jest mu komunikat z pytaniem o zgodę wraz z możliwością
zarządzania plikami cookie.
6. Administrator korzysta z plików cookie na podstawie zgody wyrażonej przez
użytkownika (cookie instalowane w celach marketingowych), za wyjątkiem cookie,
które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu
7. Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych zawartych w plikach cookie
w następujących celach:

 utrzymanie sesji Użytkownika,
 dostosowanie zawartości i funkcjonalności Serwisu do indywidualnych
preferencji Użytkownika,
 prowadzenie przez Administratora statystyk dotyczących aktywności
Użytkownika w Serwisie

8. Wykaz narzędzi wykorzystujących pliki cookie :
 Google Analytics,
 Meta Pixel,
 Google Tag Manager,
 Google Search Controle,
 Google ads converion tracking,
 user.com.
Wskazane narzędzia m. in. gromadzą informacje na temat aktywności Użytkownika w
Serwisie oraz umożliwiają kierowanie reklamy do określonych grup docelowych.

§6

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI


Niniejsza Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna
wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od dnia 18.10.2023 r.

Zadzwoń